– Quyết định 80/2008/QĐ-BNN Xem Tải xuống

– Quyết dịnh số 719/QĐ-TTg Tải xuống

– QĐ 1442/QĐ-TTg 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 5/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

– Quyết định 142/2009/QĐ-TTg 31/12/2009 Về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh Tải xuống

Thông tư 39/2010/TT-BNNPTNT: Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ  Tải về

Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 13/7/2010. Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tai xanh ở heo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

– Quyết định 2203/QĐ-UBND ngày 23/7/2010. Về việc hỗ trợ hộ chăn nuôi tiêu hủy gia súc, gia cầm do bệnh lở mồm long móng, bệnh tai xanh (PRRS) ở heo, bệnh cúm gia cầm và các bệnh khác phải tiêu hủy bắt buộc

Advertisements