Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 27/9/2010 về Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. Cuộc Tổng điều tra này nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam; thiết lập căn cứ làm cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn tới và mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện trong 30 ngày, từ 1/7 – 30/7/2011 trên phạm vi cả nước.

Xem tiếp

Advertisements