Lâm Đồng tiêu hủy trên 9.000

Xác heo bệnh đầy kênh rạch


Advertisements